Description

Pléann an leabhar seo na buncheisteanna a bhaineann leis an mbia, leis an talamh agus leis na crainn sa domhan agus san Afraic ach go h-áirithe. Ina theannta sin tá cás-staidéar agus go leor gníomhaiochtaí suimiúla do mhúinteoirí agus daltaí ar gach ábhar acu anseo.

Tá an cur chuige traschuraclam léirithe do mhúinteoirí agus conas a bhaineann sé lena gcláir oibre ar leathanach 40. Baineann an t-ábhar seo le hEolaiocht, Tíreolaíocht, Eacnamaíocht, Ealaín, Ceol, Béarla, Gaeilge, Mata, Stair, Creideamh, OSSP, An Pholaitíocht agus an tSochaí agus Eacnamaiocht Bhaile.

Fócas: Athrú Aeráide, bananaí, bia, bochtaineacht, córthrádáil, dífhoraoisiú,  feirmeoirí, gorta, triomach, truailliú, uisce

Available from:

Íoslódáili (as gaeilge agus bearla)